Vilka svar kan iCellate ge?

Allmänna frågor

Antal hittade frågor:  
Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Vad är en benign tumör?

  En benign tumör är en godartad tumör som växer lokalt, utan att bryta sig in i angränsande vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen. Den kan avlägsnas genom kirurgi eller strålning. Om det inte finns någonting kvar av den benigna tumören efter behandling är man frisk. En benign tumör är alltså inte en cancertumör.

 • Vad är en malign tumör?

  En malign tumör är en elakartad tumör som växer in i angränsande vävnad. Den sprider sig till de lokala lymfkörtlarna eller, via blodet, till andra delar av kroppen och bildar metastaser/dottertumörer. En malign tumör kan inte avlägsnas i sin helhet genom kirurgi eller strålning. Den sprider sig i tunna trådar eller med enskilda tumörceller som är svåra att spåra och komma åt. Enskilda sådana tunna trådar eller celler kan, vid upptäckt av modertumören, redan vara spridda och göra lokal kirurgisk behandling omöjlig. Ytterligare systemisk behandling (behandling som påverkar hela kroppens system) med kemoterapi, strålning, nya riktade läkemedel eller immunoterapier är oftast nödvändig. En malign tumör ska inte ignoreras utan bör behandlas eller övervakas noggrant av läkare.

 • Måste alltid maligna tumörer behandlas?

  Maligna tumörer behandlas vanligtvis. En obehandlad eller oövervakad tumör kan orsaka stor skada och även död. Om en tumör verkar utvecklas långsamt eller inte alls kan det ibland vara lämpligt att avvakta med behandling men då under noggrann övervakning av behandlande läkare.

 • Vad betyder sekvensering?

  DNA-sekvensering betyder att man avläser DNA-molekylernas sammansättning. Ur den information som det ger kan man studera genernas uppbyggnad, identifiera eventuella problem eller mutationer och dra otaliga medicinska slutsatser.

 • Vad är en flytande biopsi?

  En flytande biopsi är ett blodprov, oftast taget vid armvecket. Precis som vävnadsprov syftar det till att bestämma närvaro och/eller omfattning av en sjukdom, t.ex. cancer. Flytande biopsi är dock avsevärt enklare att ta då den inte är invasiv, d.v.s. inte kräver någon form av ingrepp annat än ett nålstick i armveckets blodkärl.

 • Vad är en vävnadsbiopsi?

  En vävnadsbiopsi är ett prov som består av en liten bit av den vävnad man misstänker vara sjuk. En patolog analyserar, med hjälp av mikroskop, vävnadsprovet i syfte att bestämma närvaro och/eller omfattning av en sjukdom, t.ex. cancer. Ett vävnadsprov är invasivt, d.v.s. det kräver oftast någon form av mindre eller större, kirurgiskt ingrepp.

 • Vilka är fördelarna med flytande biopsi jämfört med etablerad medicinsk bildbehandling eller vävnadsbiopsi?

  Vävnadsbiopsier och medicinsk bildbehandling är etablerade förfaranden med kända möjligheter och begränsningar. Det är bra metoder på många sätt och har en given plats i diagnostiseringen. Den nyare metoden med flytande biopsi kan både komplettera, förbättra och väsentligt förenkla arbetet med att upptäcka och diagnostisera cancer på flera sätt:

  • Flytande biopsi är en förhållandevis ny metod för att spåra cancer. Metoden är testad och kvalitetssäkrad i laboratoriemiljö och har visat sig högst relevant. Det behövs fortfarande vidare studier från de avsedda användningsområdena ute i vården för att ytterligare säkerställa klinisk validitet (att testet mäter vad man avser att mäta) och användbarhet.
  • För att upptäcka en tumör men hjälp av medicinsk bildbehandling (röntgen, datortomografi, ultraljud etc.) krävs att den är av en viss storlek för att synas och kunna identifieras. Om tumören har uppnått upptäckbar storlek är den ofta i ett senare skede i sjukdomsprogressionen, i vissa fall upp till 12 år efter det att tumören bildades.
  • Med en flytande biopsi kan CTC (cirkulerande tumörceller) detekteras i blodet så snart tumören blir malign (elakartad).
  • Medicinsk bildbehandling kan inte ge detaljerad information om celler eller gener i vävnadsprovet.
  • Flytande biopsi visar, med hjälp av blodanalys och sekvensering, både cellulära och genetiska detaljer (s.k. onkogena mutationer) i tumören vilket leder till mer precis identifikation och behandling.
  • Beroende på var i kroppen tumören sitter kan den vara mycket svår att se eller att nå för en vävnadsbiopsi (t.ex. i bukspottkörteln eller hjärnan).
  • En flytande biopsi kan ge svar innan själva tumören ännu lokaliserats och kräver inte ingrepp i ömtåliga områden i kroppen.
  • Vävnadsbiopsier bör/kan bara tas en eller ett fåtal gånger, beroende på tumörens läge och art. Tumörvävnad kan vara oåtkomlig eller saknas i tillräcklig mängd för ytterligare biopsi.
  • Flytande biopsier kan utföras så ofta som krävs utan att kroppen påverkas negativt eller att biopsimaterial, d.v.s. blod, saknas. 
  • Ett vävnadsprov är invasivt (kräver någon form av mindre eller större, kirurgiskt ingrepp) vilket kan orsaka onödigt obehag eller lidande för patienten (vid t.ex. prostatacancerbiopsi).
  • Flytande biopsi, som alltså endast består av ett vanligt blodprov, är i stort sett icke-invasiv och nästan smärtfri.
  • Att ta vävnadsbiopsier är i allmänhet dyrt för sjukvården eftersom det inbegriper kirurgiska procedurer.
  • Kostnaderna för flytande biopsier är däremot jämförelsevis låga.

Genetisk cancerutredning

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Vad är cancerscreening och syftet med den?

  Screening innebär att ett större antal människor undersöks för att ge möjlighet att upptäcka en eventuell sjukdom, eller förstadier till sjukdom, redan innan symptom uppstår hos personen.

  Cancerscreening syftar till att identifiera individer med cellavvikelser som tyder på cancer, eller ett förstadium till cancer, för att kunna ställa en diagnos och ge förslag på potentiella behandlingsmetoder redan i ett tidigt skede.

  iCellates cancerscreening görs genom ett vanligt blodprov som sedan granskas för eventuell upptäckt av CTC (cirkulerande tumörcell).

 • Vad är en cirkulerande tumörcell (CTC)?

  Cancer är ett brett spektrum av sjukdomar som innebär tillväxt av vissa typer av onormala celler, s.k. tumörceller. Cancer uppkommer ur en enda muterad cell som växer och bildar en primärtumör. Från denna kan sedan enskilda celler spridas genom lymfsystemet eller blodflödet till avlägsna delar av kroppen och där bilda metastaser/dottertumörer. Dessa fria celler är vad som kallas cirkulerande tumörcellerna – CTC och det är dessa som ett CTC-test kan fånga upp.

 • Vilken typ av information kan jag få från ett CTC-test?

  Till att börja med får du ett positivt eller negativt celltestresultat. Ett negativt resultat betyder att du sannolikt inte har några cancerceller i kroppen. Ett positivt CTC-test däremot innebär att det finns en eller flera tumörceller som cirkulerar i blodet. Detta resultat innebär att du bör överväga en grundlig cancerutredning i samråd med din behandlande läkare. (Läs mer under Vad innebär ett positivt test nedan.)

  Genom att sekvensera DNA (ta reda på den genetiska informationen i cellerna) från cellerna i provet, kan vi tillhandahålla en lista över kända onkogena varianter, d.v.s. mutationerna som driver den primära tumören. Denna information kan bidra till att fastställa diagnos och kan hjälpa till att föreslå individanpassade behandlingar. Dessutom kan testet hjälpa till att lokalisera den primära tumören, i de fall där den inte redan är känd.

  DNA-sekvensering är också mycket viktigt för att identifiera ärftliga sjukdomar. Lär mer om det under Riskprofilering nedan.

 • Varför är det viktigt att upptäcka cancer tidigt?

  Cancer som upptäcks i ett tidigt skede har generellt bättre möjligheter att behandlas effektivt. För vissa cancertyper, såsom livmoderhals-, bröst-, kolon- och rektalcancer, görs redan regelbundna screeningtester på riskgrupper i befolkningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att tidig upptäckt endast är värdefull om det leder till snabb diagnostisk uppföljning och effektiv behandling.

 • Vad innebär ett negativt CTC-test och vad gör jag med informationen?

  Ett negativt CTC-test visar att du sannolikt inte har cirkulerande tumörceller i blodet och heller ingen tumör. Du fortsätter alltså att vara samma symptomfria, högst sannolikt friska person med låg, genomsnittlig eller hög risk för cancer som du var före testet.

  Du bör fortsätta med hälsofrämjande aktiviteter och undvika riskbeteenden eller exponeringar. Du kan fortsätta med screening eller tidiga detektionstester som passar din individuella riskprofil. Personer med familjehistoria av cancer har ökad risk för att bli diagnostiserad med cancer och bör följaktligen screenas oftare än individer utan cancer i sin familjehistoria (se Riskprofilering nedan). Ökad ålder är också en viktig riskfaktor.

  Väldigt få tester är hundra procent säkra och det gäller även iCellates test. Det finns alltid en liten risk att ett CTC-test visar negativt resultat trots att tumörceller förekommer i blodet. Det är förstås möjligt att ingen av de befintliga tumörfragmenten kommer med i något av de tre provrör som tas vid blodprovet och de kommer då inte att upptäckas vid just den provtagningen.
  Läs mer om testets säkerhet nedan under Är iCellates CTC-test alltid 100 % korrekt?.

 • Vad innebär ett positivt CTC-test och vem vänder jag mig till med det?

  Ditt provsvar skickas alltid till den läkare som beställde provet och hon eller han kommer att hjälpa dig att tolka svaret och använda informationen på rätt sätt.
  Ett positivt CTC-svar innebär att du har cirkulerande celler i blodbanan som inte hör hemma där. Detta innebär troligen - men inte nödvändigtvis - en cancerdiagnos. Inom sjukvården används CTC-testet aldrig som enda test för att ställa diagnos. Information från redan etablerade metoder måste vara samstämmig med CTC-testet för att en definitiv diagnos ska ställas.

  Ett positivt CTC-svar betyder dock att det finns goda skäl till ytterligare undersökning för att fastställa vilken som är den bästa behandlingen i det stadium som den eventuella cancern befinner sig i.

 • Är iCellates CTC-test alltid 100 % korrekt?

  Inget kliniskt test är hundra procent korrekt i samtliga fall och iCellates CTC-test är inget undantag. Det skulle kunna vara möjligt att du bara har ett fåtal CTC i blodet trots att det faktiskt finns en cancer att upptäcka. Detta i sin tur skulle kunna resultera i att det inte följer med några tumörceller i provrören fast det alltså finns celler i cirkulation. Testet skulle då visa negativt för CTC för att det inte fanns något i själva blodprovet att upptäcka.

  Risken för att detta händer kan inte uteslutas men om du tillhör en riskgrupp minskas risken väsentligt genom att provet upprepas med regelbundna intervaller. Dessutom har iCellate visat ett utbyte (känslighet) på 90 procent vilket innebär att om det bara finns en enda tumörcell med i blodprovet är sannolikheten att hitta denna cell hela 90 procent.

 • Vad är risken för falskt positiva och falskt negativa testresultat?

  • Falsk positiv betyder att testet visar positivt för cancer medan det i verkligheten inte finns någon cancer i kroppen.
  • Falsk negativ innebär att testet visar negativt för cancer trots att det i verkligheten finns cancerceller i kroppen.

  Risken för falsk positiva testresultat är mycket, mycket liten. Alla positiva celltest sekvenseras vilket betyder att man analyserar cellerna på DNA-nivå. Vid sekvensering undersöks vilka gener som är muterade (defekta) och vilka av dessa som är kända onkogena varianter. Vidare bestäms vilka behandlingar som kan föreslås baserat på den vetenskapliga litteraturen relaterad till varje enskild onkogen variant.

  Risken för falsk negativ är däremot inte försumbar. Om de cirkulerande tumörcellerna i blodet ännu bara uppgår till ett fåtal, kan fördelningen av dessa vara ojämn. Trots att man tar flera provrör finns det en risk att ingen av de få cellerna kommer med i de 20-30 ml blod som tas från den totala blodvolymen om ca 5 liter. Risken för falskt negativa testresultat kan mildras över tid genom att ta CTC-test i den frekvens som stämmer med just din riskprofil. När tumörfragmenten sen väl upptäcks är det fortfarande långt mycket tidigare i sjukdomsförloppet än vad som är möjligt med etablerade testmetoder.

 • Måste jag ta ett CTC-test om jag föredrar att inte veta så länge jag mår bra?

  Ett CTC-test för cancer passar inte alla och du har självklart rätt att avstå om en läkare föreslår ett test. Du måste vara inställd på att resultatet kan vara positivt och känna dig redo att ta de nödvändiga nästa steg som ett positivt testresultat innebär.

  Naturligtvis är ett positivt CTC-testresultat en känslomässig påfrestning. Det ligger också i testets natur att svaret kan vara positivt utan att cancer kunnat bekräftas av mer etablerade undersökningsmetoder, vilket kan öka den emotionella bördan. Det bästa är alltid att rådgöra med din läkare för att kunna fatta ett välgrundat beslut om nästa steg. (Se nedan under "CTC hittades i mitt blodprov, men ingen primärtumör kunde identifieras. Hur kan det vara så?").

  Att inte ta testet kanske tillåter dig må bättre för stunden, men minskar samtidigt dina chanser till tidig cancerupptäckt, om det skulle förekomma cellavvikelser, och de ökade chanser till långsiktigt tillfrisknande som följer därav.

  När en cancer väl börjar ge symptom har den vanligtvis redan utvecklats under en längre tid, ibland i många år. Vid ett senare skede i sjukdomsförloppet är cancer ofta betydligt svårare att behandla, ibland till och med omöjlig, jämfört med om den upptäcks tidigt. Det här är fakta som bör tas i beaktande när man bestämmer om man vill ta ett erbjudet CTC-test eller avstå.

  Det är som sagt du själv som fattar det slutgiltiga beslutet om test, eftersom det ju är din kropp det gäller. Det kan vara bra att samtidigt minnas att även om en eventuell cancer skulle finnas i din egen kropp så berör och påverkar den troligtvis även dina anhöriga. Ibland kan det vara klokt att genomgå ett test inte bara för egen skull, utan även för personer som står dig nära och som känner oro.

 • CTC fanns i blodprovet men ingen primärtumör hittas. Hur kan det vara så?

  CTC-testet kan vara korrekt även om ingen primärtumör kan lokaliseras eller identifieras. Den primära tumören kan vara för liten för att upptäckas med etablerade kliniska metoder, inklusive medicinsk bildbehandling. Tumören kan växa till sig och upptäckas med bilddiagnostik först senare. I fall som detta har CTC-testet bidragit med information om väldigt tidig tumördetektering. Man bör då ta fram en individuell uppföljningsplan för vidare utredning och testning.

 • Varför saknas det ibland CTC hos vissa personer med bekräftad cancer?

  Orsaken kan vara att patienten har fått någon typ av effektiv behandling (strålning, kirurgi, kemoterapi) som minskat antalet CTC i blodet till under detektionsgränsen eller helt eliminerat dem. Det är därför viktigt att ta provet först när patienten inte påverkas av medicinska ingrepp eller behandlingar. Se även svaret ovan under stycket om falskt negativa testresultat.

 • Är iCellates CTC-test CE-märkt?

  iCellates CTC-test utförs i ett medicinskt laboratorium och använder det CE-märkta IsoPic™-instrumentet. Själva testet i sig är inte CE-märkt och det finns heller inga krav på att det ska vara märkt. Företaget iCellate kategoriseras dessutom som vårdgivare och följer de kravs om patientsäkerhetslagen kräver.

  CTC-provtagning är en ny metod som är både noggrant testad och kvalitetssäkrad i laboratoriemiljö. För att säkerställa att den även är användbar och har hög mätsäkerhet i sin verkliga miljö behöver den också testas grundligt i verkliga sammanhang. För att göra detta använder man den parallellt med etablerade metoder och tar samtliga resultat i beaktande i varje enskilt fall. Detta för att effektivt kunna samla in vetenskapliga testresultat och därmed snabbare kunna ta metoden i bruk.

Nedärvd cancerrisk

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Vad är riskprofilering?

  Har ni ”cancer i släkten”? Har du arbetat med ämnen som senare konstaterats vara cancerframkallande? Oroar du dig ofta över vilken risk du löper att drabbas av cancer? Olika individer har olika stor eller liten risk att utveckla cancer. Riskgraden påverkas dels av livsstil, hälsoförutsättningar och vilka miljöer individen vistas i, dels av nedärvda gener (germline-DNA, gDNA).

  Syftet med en riskprofilering är att sammanställa och klargöra den sammantagna risken att utveckla cancer, grundat på denna typ av faktorer, för att öka möjligheterna att effektivt förebygga sjukdomen.

  iCellates viktigaste bidrag till en sådan riskprofilering rör de genetiska faktorerna, d.v.s. dina nedärvda anlag.

 • Går det att ta reda på min personliga risk för att utveckla cancer?

  Orsakssambanden för cancer beror på ett flertal faktorer. Det är bra att känna till riskfaktorerna eftersom sådan kunskap kan leda till effektivt förebyggande arbete.
  För flera cancerformer har orsakerna kunnat härledas till specifika miljöexponeringar eller till livsstilsbeslut som skulle kunna undvikas. Några exempel på sådana orsakssamband är rökning och lungcancer, solexponering och hudcancer, humant papillomvirus (HPV) och livmoderhalscancer och Helicobacter pylori (H pylori) och gastrisk cancer. Smittämnen bidrar med cirka 15-20 procent av alla cancerformer. Rökrelaterade cancerformer står för cirka 25-30 procent av alla cancerformer. Naturliga fel i DNA-replikeringen under cellernas livscykel står för cirka 10-30 procent av alla cancerformer. Den ärftliga risken uppskattas till cirka 5-10 procent av alla cancerformer och högre för vissa diagnoser (bröst-, prostata- och kolon-). Ofördelaktig kosthållning har också visat sig bidra till ökande antal fall av cancer.

 • Hur fungerar ett riskprofileringstest?

  Med ett blod- eller salivprov kan du göra ett så kallat germlineDNA-test (gDNA) för att avgöra om du har någon av de kända genetiska mutationerna som ger en förhöjd risk att utveckla cancer (onkogenetiska mutationer). Då nya ärftliga cancerriskvarianter kartläggs fortlöpande, kan den existerande gDNA-sekvensen även undersökas senare i livet, i takt med de senaste vetenskapliga rönen. gDNA-testet behöver bara göras en gång under en livstid eftersom den ärvda arvsmassan inte förändras. Detta är sant om man sekvenserar hela genomet och inte mot en begränsad panel av gener, skulle den framtida okända mutationen ligga utanför panelen, skulle den följaktligen inte upptäckas.

 • Vad händer om jag har genetisk förhöjd risk för cancer?

  Om det visar sig att du har en onkogen mutation i dina ärvda gener innebär det att du har en förhöjd risk att utveckla cancer. Varje känd onkogen mutation har sin egen risk att utveckla en specifik typ av cancer eller olika typer av cancer under en livstid. Ibland kan risken mildras genom kirurgisk avlägsnande av ett visst organ medan andra kanske inte är hjälpta av ett sådant alternativ.

  Eftersom det inte finns något sätt att förutsäga när cancer kommer att utvecklas är det viktigt att skräddarsy en individuell cancerscreeningsplan i syfte att öka livslängden och livskvaliteten hos den enskilda personen (se cancerscreening ovan).

Personlig cancerscreening

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Vad är ett riktat cancertest?

  Efter att det konstaterats att en patient drabbats av cancer i någon form behöver man ta reda på vad för typ av cancer det rör sig om och vilken behandling som är mest effektiv mot just den typen av cancer. Ett riktat cancertest eller riktad cancerutredning är ett test som så noggrant det går fastställer precis vilka mutationer det rör sig om, vilket hot de utgör och hur det bör behandlas.

 • När kan iCellates riktade cancertest vara lämpligt att använda?

  iCellates riktade cancertest är lämpligt för patienter med en bekräftad cancerdiagnos. Om testet tas tidigt, gärna så nära inpå upptäckten av CTC och/eller tumör som möjligt, kan resultaten användas som vägledning under behandlingsprocessen. Tas testet sent är möjligheterna att resultaten blir användbara betydligt lägre och vissa behandlingar kan ha blivit irrelevanta för den form tumören hunnit antaga.

 • Vilken information kan min läkare få från iCellates riktade cancertest?

  iCellates riktade cancertest analyserar tumörfragment (cirkulerande tumör-DNA, ctDNA) i blodet på en genetisk nivå. Detta görs med hjälp av något som heter Next Generation Sequencing (NGS). Med sekvenseringsinformationen kommer din läkare att få en bra bild av tumörens mutationer, de genetiska avvikelser som driver tumören. Analysen av de genetiska mutationerna, hoppas man, ska kunna bidra till alternativa behandlingsmetoder om det standardiserade vårdprogrammet inte gett önskade resultat.

  Det är samtidigt viktigt att påpeka att testet inte alltid kan leda till någon användbar information som kan användas som behandlingsvägledning.

 • Varför behöver jag be min behandlande läkare att beställa testet?

  Din läkare har den överlägset bästa kännedomen om just ditt tillstånd och vilka tester som passar för att bäst kunna ställa din diagnos och planera din vård och behandling.

  iCellates riktade cancertest passar många men inte riktigt alla. Främst gynnar det patienter som har en svårtolkad diagnos och där ett genetiskt test kan hjälpa till att hitta alternativa behandlingar. Därför rekommenderar iCellate att du i första hand rådgör med din behandlande läkare om du är intresserad av att göra vårt test.

 • Bör alla göra CTC-test bara för säkerhets skull?

  Nej, det tycker vi inte. Man bör överväga ett CTC-test om man av olika anledningar, t.ex. arbetsmiljö, livsstil, genetik eller sjukdom, befinner sig i en riskgrupp för cancer.

 • Kommer iCellates tester kunna ersätta annan cancerscreening?

  Det pågår mycket forskning kring detektering (upptäckt) av cancer. Det är för tidigt att säga vilken eller vilka metoder som kommer vara de mest effektiva både praktiskt, medicinskt och ekonomiskt framöver. Vår förhoppning är att vi ska kunna vara en del i att effektivisera och förbättra dagens screening genom att förenkla och samordna den.

  En vision skulle kunna vara att ha ett universellt screeningtest som gjordes i relevanta perioder i livet, d.v.s när man anser att risken kunde vara förhöjd. Om man därtill kunde sätta in tidig, riktad behandling, utan att egentligen behöva identifiera själva modertumören, skulle man hypotetiskt kunna stoppa många cancersjukdomar på ett tidigt stadium. Det skulle vi gärna vara med och bidra till!

 • Varför skulle min läkare avråda från testerna/screeningen?

  I en majoritet av cancerfallen så fungerar de allmänna vårdprogrammen mycket väl. Din läkare kommer på ett tidigt stadium ha en uppfattning om ifall du tillhör den grupp som bör svara väl på etablerade behandlingar. Att då göra fler tester vore inte väl använda resurser. Cancerdödligheten går redan idag stadigt nedåt inom i stort sett samtliga cancertyper.

  I vissa specifika fall står dock även doktorerna rådvilla. Om din cancer är svårbestämd och inte uppför sig som kända, ”normala” cancerformer skulle ett genetiskt test kunna hjälpa till att ge doktorerna just din cancers fingeravtryck, den genetiska profilen just här och nu. Denna information kan hjälpa till att leda behandlingen i rätt riktning.

 • Hur kontaktar jag iCellate med frågor eller diskussion kring samarbete?

  Vare sig du representerar en patientförening, är praktiserande läkare, är intresserad av forskningen bakom våra produkter och tjänster eller har andra frågor och funderingar så är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss.

  - Christer Ericsson, Scientific Officer, christer.ericsson@icellate.se
  - Iohn Ryott, VP Sales & Marketing, iohn.ryott@icellate.se

  Du är också välkommen att besöka oss på icellate.se.