• samarbeta
    med oss

iCellate’s instrument IsoPic™ använder cellernas biomekaniska egenskaper för att isolera CTC från blodet och förlitar sig inte på konventionella biomarkörer som ofta missar flera av de sällsynta och föränderliga cancercellerna. Analysen av blod för att hitta CTC kan göras på till synes friska människor för tidig upptäckt av cancer, och på dem som redan drabbats av symptom för att potentiellt styra deras behandling.

iCellate kan med hög känslighet hitta de sällsynta tumörcellerna i blodet. Instrumentet IsoPic™ har visat sig hitta 9 av 10 tumörceller i labbtester med spikade tumörceller (ditplacerade celler).

Cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) är fragment från spontant nedbrutna tumörceller som finns i blodet hos många cancerpatienter.

iCellate erbjuder effektiv rening och sekvensering av dessa cirkulerande DNA fragment från human plasma, som ytterligare en kompletterande provtyp till CTC-analyser. Från plasmapreparatet isolerar och renar iCellate det cellfria DNA-materialet på magnetiska kulor. De isolerade och renade DNA-fragmenten ligeras i ett sekvenseringsbibliotek i väntan på sekvensering. Biblioteket kontrolleras för renhet, korrekt storlek, kvantifieras och är sedan redo för sekvensering. DNA-sekvenserna utvärderas sedan för alla relevanta mutationer och behandlingsalternativ utvärderas.

Germline-DNA är det DNA-arvet från båda föräldrarna som införlivas i varje cell i avkommans kropp. En germline-mutation kan således överföras från förälder till varje cell i avkomman. Vid ärftlig cancer analyseras germline-DNA (sekvens) för att bestämma om personen bär en eller flera ärvda muterade gener och därmed besitter en ökad risk att utveckla cancer tidigt. Vårt DNA utvecklar sedan ytterligare mutationer under vår livstid. Dessa mutationer läggs till de som vi kanske har ärvt från våra föräldrar och ökar risken för cancer ytterligare.

Den genetiska informationen i en tumörcell kan potentiellt vara ett utmärkt verktyg för diagnostik, övervakning av sjukdomsförlopp och för att matcha sjukdom mot riktad läkemedelsbehandling. Efter att ha isolerat CTC kan ”Next Generation Sequencing”-analys (NGS) tillämpas för en grundlig undersökning av tumörcellens DNA. Denna information möjliggör kliniskt beslutsfattande baserat på enbart ett fåtal cancerceller isolerade genom iCellates teknik. Metoden kan därför bidra till att ge allmänheten tillgång till individbaserad cancerbehandling inom en snar framtid för alla patienter på ett precist och kostnadseffektivt sätt.