Kallelse till årsstämma i iCellate Medical AB (publ)

Aktieägarna i Icellate Medical AB (publ) med organisationsnummer 556860-8284 kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2022 klockan 17.00 på Industrivägen 1 i Solna

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en justeringsman
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinstmedel
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Val av styrelse och revisor samt ersättning till styrelseledamöterna
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner
 14. Stämmans avslutande

 

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning samt övriga handlingar som inför stämman skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga från den 29 mars 2022 hos bolaget. Kopior av handlingarna kan skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt emailadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagsstämman.

 

Formen för kallelsen

Kallelse till bolagsstämma i bolaget sker, i enlighet med bolagsordning § 8, genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.icellate.se samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Bolaget har även genom annons i Svenska Dagbladet upplyst om att kallelse har skett.

 

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga på stämman ska dels vara införd i aktieboken per den 13 maj 2022, dels senast den 13 maj 2022 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman.

Anmälan ska ske genom e-post till info@icellate.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar för de fysiska personer som agerar ombud åt juridiska personer eller andra fysiska personer vilka är aktieägare.

 

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägares aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antalet aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet.

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisa behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på adress Industrivägen 1, 171 48 Solna.

Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Vid stämman får var aktieägare låta ett eller två biträden närvara om anmälan därom sker enligt denna kallelse.

 

---------------

 

Solna april 2022

iCellate Medical AB

Styrelsen