Behöver du ta en biopsi?

iCellate förklarar

Behöver du ta en biopsi?

En biopsi är avlägsnande av en liten bit vävnad från kroppen i syfte att identifiera förekomsten eller omfattningen av sjukdom, vanligtvis cancer. En traditionell biopsi, eller vävnadsbiopsi, tas direkt från platsen för onormal vävnadstillväxt och kräver ett litet kirurgiskt ingrepp. Finnål-, grovnål- och stansbiopsier är vanliga exempel på vävnadsbiopsier. Vissa kliniska frågor kan istället besvaras med ett minimalt invasivt alternativ: en ”liquid biopsy” (dvs en biopsi i flytande form). Liquid biopsies är en metod för tumöranalys via normal blodtagning.

Vad innehåller ditt blod?

Hur kan vi använda en liquid biopsy för att undersöka en tumör som sitter i ett avlägset organ i vår kropp? Liquid biopsies använder två huvudsakliga informationskällor i blodet: cirkulerande tumörceller (CTC) och cirkulerande tumör-DNA (ctDNA).

CTC är celler som lossnar från den primära tumören och börjar cirkulera i blodet. CTC kan i vissa fall identifieras i blodet så länge som 12 år före uppkomst av symtom1. Deras cirkulation är känd för att vara mekanismen för tumörmetastasering - spridning av en tumör från sin ursprungliga plats (primär tumör) till avlägsna platser i kroppen (metastas). Deras relativa stabilitet och tidiga cirkulation gör CTC till en utmärkt kandidat för klinisk karaktärisering under de tidiga stadierna av cancer.

När celler dör, spricker de och efterlämnar cellrester i blodet. DNA som är en del av dessa rester, frisätts och kallas då cellfritt DNA (cfDNA). ctDNA är den tumör-relaterade undergruppen av cfDNA och kan identifieras genom att det innehåller en del tumörspecifika genomiska mutationer. ctDNA bryts snabbt ner och överlever i blod endast ett kort tag innan det elimineras med hjälp av njurarna. Ökad tumörtillväxt i senare stadier av sjukdomen leder till högre nivåer av ctDNA i blodet. Analys av ctDNA gör att man kan få en realtidsbild av individens cancer.

Upptäckten av CTC och ctDNA i blodet indikerar att vi kan använda liquid biopsies för att stödja kliniskt beslutsfattande under hela livscykeln för cancer.

Vätska vs. Vävnad

Liquid biopsy har en mängd fördelar jämfört med vävnad.

Ett blodprov är minimalt invasivt och följaktligen mer tillgängligt och mindre obehagligt för patienter. Liquid biopsies möjliggör genomiska analyser när en vävnadsbiopsi inte är ett alternativ. Trots att vävnadsbiopsi oftast är tillgänglig kan tumörvävnad ändå ibland vara svår att få tag på eller mängden vävnadsmaterial kan vara alltför begränsat. En liquid biopsy kan utföras på en relativt liten blodvolym och kan lätt upprepas vid behov med liten risk för komplikationer.

Tumörer är kända för att vara heterogena, vilket betyder att inte alla celler i en primär tumör eller dess metastaser är helt lika. Vävnadsbiopsier kan ge oss mycket information om cellerna i biopsin men är kanske inte representativa för hela cancern, särskilt inte den delen av cellerna som står för spridningen. Liquid biopsies är inte begränsade till en utvald region av tumören och bör därför kunna erbjuda mer fullständig information.

Klinisk användning

Liquid biopsies framstår allt mer som ett lovande alternativ för att svara på kliniska frågor som tidigare har besvarats genom analyser av tumörvävnaden.

Screening är testning av asymptomatiska individer i syfte att upptäcka cancer tidigt, vilket leder till tidig behandling och färre cancerrelaterade dödsfall. Koloskopi och mammografi är exempel på traditionella screening tester.

Diagnostisk testning är undersökning av symtom eller onormala fynd som hittades under screening.

En patients tumör-DNA innehåller information om vilka läkemedel som denne bör svara väl på - läkare använder denna information för val av behandling för patienter med bekräftade diagnoser. Denna analys har traditionellt utförts på vävnadsbiopsier, men liquid biopsies har under senare år börjat användas och uppvisat konkordans som överstiger 90%2,3 jämfört med vävnadsbiopsi.

Liquid biopsies är mångsidiga och har potential att lösa kliniska frågor som vävnad inte kan.

Behandlingsmonitorering består i upprepade tester av patienter som är under behandling för att se hur väl behandlingen fungerar. Vävnadsbiopsier är inte praktiska att använda vid sådana upprepade tillfällen, medan liquid biopsies kan lätt upprepas för löpande information om hur en patient svarar på sin behandling.

Minimal restsjukdom (Minimal residual disease, MRD) är den vanligt förekommande situationen när en liten mängd cancerceller finns kvar i kroppen efter behandling. MRD-status kan ge viktig prognostisk information, till exempel om behandlingen var framgångsrik, eller om den bör fortsättas.

Återfallsmonitorering kallas de upprepade tester av patienter som har behandlats kurativt (botande) med avsikt att upptäcka återfall av sjukdomar så tidigt som möjligt. Med liquid biopsies kan man upptäcka återfall molekylärt innan en patient visar symtom kliniskt.

 

REFERENSER

  1. Friberg S, Mattson S. On the growth rates of human malignant tumors: implications for medical decision making. J Surg Oncol. 1997;65(4):284-297. doi:10.1002/(SICI)1096-9098(199708)65:4<284::AID-JSO11>3.0.CO;2-2.
  2. Leighl NB, Page RD, Raymond VM, et al. Clinical Utility of Comprehensive Cell-free DNA Analysis to Identify Genomic Biomarkers in Patients with Newly Diagnosed Metastatic Non-small Cell Lung Cancer. Clin Cancer Res. 2019;25(15)4691-4700. doi:10.1158/1078-0432.CCR-19-0624.

  3. Li G, Pavlick D, Chung JH, et al. Genomic profiling of cell-free circulating tumor DNA in patients with colorectal cancer and its fidelity to the genomics of the tumor biopsy. J Gastrointest Oncol. 2019;10(5):831–840. doi:10.21037/jgo.2019.05.05.