Ärftlig prostatacancer

GeneMate

Hur vanligt är prostatacancer?1

I Sverige kommer var femte man diagnostiseras med prostatacancer någon gång under livet, vilket gör det till den vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Ungefär 10 000 män om året insjuknar i prostatacancer, vilket även innebär att det är den vanligaste cancerformen i Sverige. De flesta män insjuknar relativt sent i livet och medianåldern år 2005 var 69 år. Det är ovanligt att insjukna i prostatacancer innan 50 års ålder.

Vad orsakar prostatacancer?1

En starkt bidragande orsak till att utveckla cancer är att det uppstår skador i arvsmassan (DNA), bland annat på grund av att olika miljöfaktorer kan skada DNA. Läs gärna med om vad som är orsak till cancer här.

Förekomsten av prostatacancer varierar mycket mellan olika delar av världen. En västerländsk livsstil, med högt intag av animaliskt fett, rött kött och mejeriprodukter, ökar risken för prostatacancer. Även genetiska faktorer har visat sig vara en anledning till att förekomsten skiljer sig mellan olika delar av världen och även mellan olika befolkningsgrupper.

Genetiska faktorer som orsakar ärftligt förhöjd risk för prostatacancer1

Det är klarlagt att genetiska faktorer är viktiga när det gäller risken att utveckla prostatacancer. Dessa kan ha alltifrån en liten påverkan till en mycket stor individuell påverkan. I en familj där det finns flera fall av prostatacancer, eller fall av prostatacancer i förhållandevis ung ålder, kan man misstänka att genetiska faktorer har orsakat prostatacancern. Om man exempelvis har en pappa med prostatacancer är risken att själv drabbas 1,5 – 3 gånger högre än för män i allmänhet. Har man en bror med prostatacancer är risken 2 – 3 gånger högre än för män i allmänhet. Risken ökar ytterligare om det finns fler män med prostatacancer i släkten. Annat som talar för att genetiska faktorer är en bidragande faktor är om det i samma familj finns fall av bröstcancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer eller manlig bröstcancer.

Hos vissa män med prostatacancer går det att identifiera vilken sjukdomsorsakande variant (mutation) som är orsaken. Gruppen som skall erbjudas genetisk testning definieras enligt de nya uppdaterade riktlinjerna som män som diagnostiseras med prostatacancer (med metastaser och/eller Gleasonmönster 5) före 60 års ålder och som samtidigt har en eller flera med förstagradssläktingar* med bröstcancer, äggstockscancer, prostatacancer eller bukspottkörtelcancer.

Hos ungefär fem till tio procent av männen som uppfyller dessa kriterier kan man hitta en bakomliggande sjukdomsorsakande variant i genen BRCA2. Denna gen är även kopplad till ärftlig bröst- och äggstocks- och bukspottkörtelcancer. Män med en sjukdomsorsakande variant i BRCA2 har omkring tre gånger ökad risk för prostatacancer och insjuknar oftare i yngre åldrar. I de uppdaterade riktlinjerna rekommenderas därför att män som uppfyller kriterierna bör erbjudas genetisk testning av BRCA2-genen. Om det är så att prostatacancer diagnostiserades efter 60 års ålder så kan familjen ändå i vissa fall uppfylla kriterierna för genetisk testning utifrån förekomsten av andra relaterade cancerdiagnoser i familjen. Analys av BRCA2 ingår i GeneMate®-testet för ärftlig cancer.

Sjukdomsorsakande varianter i genen HOXB13 har också kopplats till ärftlig prostatacancer. Män med en specifik variant (G84E) i HOXB13 har, liksom män med en sjukdomsorsakande variant i BRCA2, omkring tre gånger ökad risk för prostatacancer. Sverige har den högsta rapporterade förekomsten av denna variant, vilken förekommer hos 1,3 procent av den allmänna befolkningen och hos 4,5 procent av män med prostatacancer. Enligt vårdprogrammet för prostatacancer är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att genetisk testning av HOXB13 varianten G84E ska erbjudas inom sjukvården och avråder därför testning utanför vetenskapliga studier. 

Även sjukdomsorsakande varianter i generna MSH2, som orsakar Lynch syndrom, och BRCA1 ger måttligt ökad risk för prostatacancer. Riskökningen bedöms enligt vårdprogrammet inte vara tillräckligt för att män med sjukdomsorsakande varianter i dessa gener ska inkluderas i kontrollprogram. Analys av BRCA1 och MSH2 ingår i GeneMate®-testet för ärftlig cancer.

Åtgärder för att minska risken för prostatacancer hos friska bärare av en sjukdomsorsakande variant i BRCA2 eller HOXB13

Män med en sjukdomsorsakande variant i BRCA2 eller med G84E varianten i HOXB13 (som identifierats i en forskningsstudie) bör rekommenderas kontroller för prostatacancer från 40 års ålder. Den första kontrollen bör omfatta PSA-prov och palpation. Om PSA är <1 µg/l är rekommendationen att lämna PSA-prov vartannat år inom primärvården. Om PSA är 1 – 1,9 µg/l är rekommendationen att lämna PSA-prov varje år inom primärvården. Om PSA ≥ 2 µg/l rekommenderas MR av prostata och palpation på urologimottagning. Om ingen cancer påvisas bör mannen följas upp årligen.

Åtgärder för att minska risken för prostatacancer i hos friska män utan en sjukdomsorsakande variant i BRCA2 eller HOXB13

Hos män som testas negativt för sjukdomsorsakande varianter i BRCA2 eller G84E varianten i HOXB13 kan det i vissa fall ändå rekommenderas kontroller enligt ovan. Detta sker om mannen bedöms ha ärftligt förhöjd risk för prostatacancer baserat på sin familjehistoria. En man anses ha förhöjd risk om han har minst två släktingar med prostatacancer, där den ena ska vara en pappa eller en bror och den andra måste vara förstagradssläkting* till pappa eller bror (till exempel farfar eller farbror). Någon av släktingarna ska ha diagnostiserats före 75 års ålder.

*Till förstagradssläktingar räknas föräldrar, syskon eller barn.

 

BESTÄLL

 

Anna Hellquist, Genetisk vägledare på iCellate Medical AB samt Medicine Doktor i Cell- och Molekylärbiologi

 

Referenser

  1. Nationellt vårdprogram prostatacancer – RCC Kunskapsbanken. https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/prostatacancer/vardprogram/bakgrund-och-orsaker/. Published April 13, 2021. Accessed April 13, 2021.