Ärftlig magsäckscancer

GeneMate

Hur vanligt är magsäckscancer?1

Magsäckscancer, som också kallas för ventrikelcancer, var länge den vanligast förekommande cancersjukdomen i världen. Under de senaste årtiondena har dock cancerformen minskat och är idag den femte vanligaste cancerformen i världen, vilket troligtvis förklaras av ändrade matvanor och att man blivit bättre på att behandla magsår orsakat av Helicobacter pylori (se ”Vad orsakar magsäckscancer”). Magsäckscancer är numera vanligast i delar av östra Asien, framför allt i Japan och Sydkorea. Magsäckscancer är ovanlig före 50 års ålder och de flesta är över 65 år när de får sin diagnos.

Vad orsakar magsäckscancer?1

Omkring 80–90 procent av all magsäckscancer orsakas av att arvsmassan (DNA) skadas, vilket både kan ske när celler kopierar sitt DNA i samband med att de delar sig och även på grund av påverkan från olika miljöfaktorer. Läs gärna mer om orsaken till cancer här. En viktig riskfaktor för magsäckscancer är infektion med bakterien Helicobacter pylori (som är en av orsakerna till magsår), vilket ger en mer än dubbelt så hög risk att utveckla magsäckscancer.

Resterande 10 till 20 procent förklaras av ärftliga faktorer. Ärftliga faktorer kan ha alltifrån en liten påverkan till en mycket stor påverkan på risken att utveckla cancer. Men vad som är gemensamt för dem är att personer som har en medfödd risk snabbare når den nivå av DNA-skador där en cell omvandlas till en cancercell. Det beror på att de medfödda genetiska faktorerna oftast finns i gener som kodar för proteiner som har som uppgift att laga DNA och skydda celler från att omvandlas till cancerceller. När dessa proteiner inte fungerar som de ska ökar sannolikheten för skador i DNA och därmed cancer.

Genetiska faktorer som orsakar ärftligt förhöjd risk för magsäckscancer1,2

Det finns två huvudformer av ärftlig magsäckscancer, diffus och intestinal magsäckscancer, vilka orsakas av olika gener. Magsäckscancer förekommer även vid bland annat Lynch syndrom, FAP, juvenil polypos och Peutz-Jeghers syndrom.

I en familj där det finns individer med magsäckscancer i ung ålder (före 50 års ålder) eller flera fall av magsäckscancer hos nära släktingar kan man misstänka ärftlig magsäckscancer. Eftersom det finns en genetisk koppling mellan diffus magsäckscancer och lobulär bröstcancer bör man även misstänka ärftlig magsäckscancer om båda dessa cancerformer förekommer i samma familj. Fullständiga kriterier för en genetisk utredning hittar du här.

Hos ungefär en till tre procent av de med ärftlig magsäckscancer går det att identifiera vilken sjukdomsorsakande variant (mutation) som är orsaken. I dagsläget analyseras enbart gener kopplade till ärftlig diffus magsäckscancer (eller gener kopplade till andra ärftliga cancersyndrom om familjehistorien gör att man kan misstänka någon av dessa) på grund av att kunskap kring den genetiska orsaken till ärftlig intestinal magsäckscancer saknas i dagsläget.

I familjer som uppfyller kriterierna för ärftlig diffus magsäckscancer analyseras i första hand en gen som heter CDH1, vilken förklarar förekomsten av cancer hos ungefär 40 procent av familjerna3. Sjukdomsorsakande varianter i CDH1 är kopplade till en förhöjd risk för magsäckscancer samt lobulär bröstcancer. CDH1 ingår i GeneMate®-testet för ärftlig cancer*. I vissa fall analyseras även en gen som heter CTNNA1 som har hittats hos ett fåtal familjer med ärftlig diffus magsäckscancer.

Åtgärder för att minska risken för cancer hos friska bärare av en sjukdomsorsakande variant i CDH1 eller CTNNA11,2

Individer med en sjukdomsorsakande variant i CDH1 rekommenderas bland annat följande kontroller (komplett kontrollprogram hittar du här):

  • För CDH1-bärare med en familjehistoria av diffus magsäckscancer rekommenderas att magsäcken opereras bort i förebyggande syfte vid omkring 20 till 30 års ålder.
  • För CTNNA1-bärare med en familjehistoria av diffus magsäckscancer rekommenderas årliga gastroskopier med biopsier samt eradikering av Helicobacter pylori.
  • För CDH1- och CTNNA1-bärare utan en familjehistoria av diffus magsäckscancer rekommenderas årliga gastroskopier med biopsier samt eradikering av Helicobacter pylori.
  • För kvinnliga CDH1-bärare rekommenderas årliga bröstkontroller från 30 års ålder.

Åtgärder för att minska risken för cancer i familjer med ärftlig magsäckscancer utan en sjukdomsorsakande variant1,2

Som tidigare nämnts kan man idag enbart förklara en andel av den ärftliga magsäckscancern med en sjukdomsorsakande variant. Hos majoriteten av familjerna är orsaken till cancern i familjen fortfarande okänd. Gemensamt för dessa familjer är att det finns en ökad risk för magsäckscancer som motiverar kontroller hos friska individer. I familjer med ärftlig diffus magsäckscancer rekommenderas årliga gastroskopier med biopsier från 40 års ålder. I familjer med ärftlig intestinal magsäckscancer rekommenderas årliga gastroskopier hos förstagradssläktingar (syskon, barn och föräldrar) till individer med magsäckscancer.

Om du beställer genetisk testning med GeneMate® kommer vårt kliniska team göra en bedömning gällande om du har en ökad risk för magsäckscancer (eller annan cancer) även vid ett negativt resultat. Därför är det viktigt att du fyller i din familjehistoria för cancer när du beställer testet. Vi hjälper också till med att upprätta en kontakt med sjukvården i det fall vi bedömer att kontrollprogram är motiverat.

* GeneMate® testar för sjukdomsorsakande varianter i följande gener kopplade till ärftlighet för magsäckscancer: CDH1, APC, SMAD4, BMPR1A, STK11 och TP53. Den fullständiga genpanelen hittar du på genemate.se.

 

BESTÄLL

 

Anna Hellquist, Genetisk vägledare på iCellate Medical AB samt Medicine Doktor i Cell- och Molekylärbiologi

Referenser

  1. Nationellhttps://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/matstrups-och-magsackscancer/vardprogram/bakgrund-och-orsaker/t vårdprogram matstrups- och magsäckscancer - RCC Kunskapsbank. 
  2. PM – Ärftlig ventrikelcancer - Version 2020-12-25. https://sfmg.se/download/riktlinjer/Cancergenetik/Arftlig-ventrikelcancer_201225.pdf. Accessed January 27, 2021.
  3. Hansford S, Kaurah P, Li-Chang H, et al. Hereditary Diffuse Gastric Cancer Syndrome: CDH1 Mutations and Beyond. JAMA Oncol. 2015;1(1):23–32. doi:10.1001/jamaoncol.2014.168