Ärftlig äggstockscancer

GeneMate

Hur vanligt är äggstockscancer?

Äggstockscancer är den sjunde vanligaste cancerformen bland kvinnor och i Sverige utgör den tre procent av all kvinnlig cancer1. Livstidsrisken att insjukna i äggstockscancer är omkring en till två procent1,2. Cancerformen är svår att upptäcka tidigt, vilket sannolikt bidrar till att den har den högsta dödligheten bland gynekologisk cancer. Äggstockscancer kan drabba kvinnor i alla åldrar men det är mycket ovanligt att insjukna före trettio årsålder.

Vad orsakar äggstockscancer?

Omkring 80–85 procent1 av all äggstockscancer orsakas på grund av att arvsmassan (DNA) skadas, vilket både kan ske när celler kopierar sitt DNA i samband med att de delar sig men även på grund av att olika miljöfaktorer kan skada vårt DNA. Detta är något som sker hela tiden under livet men oftast så repareras dessa skador. Med stigande ålder ökar dock sannolikheten för att en individ har samlat på sig tillräckligt många skador för att en cell ska omvandlas till en cancercell. Därför är ålder den största riskfaktorn för att utveckla cancer. 

Resterande 15 till 20 procent förklaras av ärftliga faktorer1. Ärftliga faktorer kan ha alltifrån en liten påverkan till en mycket stor påverkan på risken att utveckla cancer. Men vad som är gemensamt för dem är att personer som har en medfödd risk snabbare når den nivå av DNA-skador där en cell omvandlas till en cancercell. Det beror på att de medfödda genetiska faktorerna oftast finns i gener som kodar för proteiner som har som uppgift att laga DNA och skydda celler från att omvandlas till cancerceller. När dessa proteiner inte fungerar som de ska ökar sannolikheten för skador i DNA och därmed cancer. De ärftliga faktorerna vid äggstockscancer bidrar mest till risk att drabbas av epitelial äggstockscancer, som utgör omkring 90 procenten av all äggstockscancer. Utöver denna cancerform finns även låggradig serös äggstockscancer och mucinös äggstockscancer.

Genetiska faktorer som orsakar ärftligt förhöjd risk för äggstockscancer

I en familj där det finns ett eller flera fall av äggstockscancer kan man misstänka att ärftliga faktorer har orsakat cancern. Enligt vårdprogrammet för äggstockscancer1 ska alla kvinnor som diagnostiserats med äggstockscancer erbjudas genetisk analys.

Hos en andel av kvinnorna med ärftlighet för äggstockscancer går det att identifiera vilken sjukdomsorsakande variant (mutation) som är orsaken till att just hon drabbades. Mellan 65 och 85 procent av dessa varianter finns i generna BRCA1 och BRCA2 och de ger en måttlig till kraftigt förhöjd livstidsrisk för äggstockscancer1. Samtliga kvinnor med äggstockscancer bör erbjudas genetisk analys av dessa två gener. Mellan 10 och 15 procent av de sjukdomsorsakande varianter som orsakar ärftlig äggstockscancer finns i andra gener, som ger en lågt till måttligt förhöjd livstidsrisk för äggstockscancer1. Bland dessa finns MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 och EPCAM (som orsakar Lynch syndrom, läs mer här) samt BRIP1, RAD51C och RAD51D. Enligt vårdprogrammet för äggstockscancer1 kan kvinnor som diagnostiserats med äggstockscancer erbjudas genetisk analys av MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, BRIP1, RAD51C och RAD51D. Även sjukdomsorsakande varianter i generna STK11 och PALB2 har visats ge en låg till måttligt förhöjd risk för äggstockscancer3. Samtliga gener analyseras vid GeneMate®-testet för ärftlig cancer*.

Åtgärder för att minska risken för äggstockscancer hos friska bärare

Friska kvinnliga bärare av en sjukdomsorsakande variant i ovan beskrivna gener kan kraftigt minska risken för äggstockscancer genom att operera bort äggstockar och äggledare i förebyggande syfte. För BRCA1-bärare rekommenderas detta vid omkring 35–40 års ålder och för BRCA2-bärare vid omkring 40–50 års ålder. För bärare av en sjukdomsorsakande variant i någon av generna som orsakar Lynch syndrom (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 och EPCAM) rekommenderas att äggstockar, äggledare samt livmoder (på grund av en förhöjd risk för livmodercancer) opereras bort i förebyggande syfte vid omkring 35–40 års ålder. Friska kvinnliga bärare av en sjukdomsorsakande variant i BRIP1, RAD51C eller RAD51D rekommenderas operation vid omkring 50–55 års ålder.

Sjukdomsorsakande varianter i BRCA1 och BRCA2 ger även en förhöjd risk för bröstcancer. Därför bör friska kvinnliga bärare även inkluderas i kontrollprogram för brösten. Läs gärna mer om ärftlig bröstcancer här. Vid sjukdomsorsakande varianter i MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 och EPCAM finns en förhöjd risk framförallt för tjock- och ändtarmscancer samt livmoderkroppscancer, utöver risken för äggstockscancer. Friska bärare med Lynch syndrom bör även inkluderas i kontrollprogram för tarmen. Läs gärna mer här.

Åtgärder för att minska risken för äggstockscancer i familjer med ärftligt förhöjd risk

Som tidigare nämnts kan man idag förklara enbart en andel av den ärftligt förhöjda risken för äggstockscancer med en sjukdomsorsakande variant. Detta innebär att det kommer finnas familjer med fall av äggstockscancer där man inte kan hitta den genetiska orsaken men där risken ändå är förhöjd. Epidemiologiska studier visar att livstidsrisken för äggstockscancer är omkring tre procent för kvinnliga förstagradssläktingar till någon som insjuknat i äggstockscancer. Risken ökar om det finns fler fall i familjen.

Vilken typ av kontrollprogram som erbjuds i en familj med ärftlig äggstockscancer, utan en påvisad sjukdomsorsakande variant, bedöms individuellt utifrån familjens cancerhistoria. Om du beställer genetisk testning med GeneMate® kommer därför vårt kliniska team göra en bedömning gällande om du har en ökad risk för äggstockscancer (eller annan cancer) även vid ett negativt resultat. Därför är det viktigt att du fyller i din familjehistoria för cancer när du beställer testet. Vi hjälper också till med att upprätta en kontakt med sjukvården i det fall vi bedömer att kontrollprogram är motiverat.

* GeneMate® testar för sjukdomsorsakande varianter i följande gener kopplade till ärftlighet för äggstockscancer:  BRCA1, BRCA2, PALB2, STK11,MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 och EPCAM. Den fullständiga genpanelen hittar du på genemate.se.

 

BESTÄLL

 

Anna Hellquist, Genetisk vägledare på iCellate Medical AB samt Medicine Doktor i Cell- och Molekylärbiologi

 

Referenser

  1. Nationellt vårdprogram äggstockscancer – RCC kunskapsbanken https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/aggstockscancer-epitelial/vardprogram/. Published 2020-06-01, Accessed February 17.
  2. Faktablad Cancerdiagnostik. NORDCAN. https://www-dep.iarc.fr/nordcan/SW/frame.asp. Published March 26, 2019. Accessed September 9, 2020.
  3. Angeli D, Salvi S, Tedaldi G. Genetic Predisposition to Breast and Ovarian Cancers: How Many and Which Genes to Test?. Int J Mol Sci. 2020;21(3):1128. Published 2020 Feb 8. doi:10.3390/ijms21031128