FAQ

Allmänna frågor

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Vad är en genetisk variant (mutation)?

  En genetisk variant, ibland även kallad för en mutation, är en permanent förändring i DNA-sekvensen. Många varianter har ingen negativ påverkan på hälsan, medan andra kan orsaka sjukdom. Germline-varianter är medfödda och ärvs från en förälder. Dessa finns i alla celler. Somatiska varianter tillkommer under ens livstid och orsakas av miljöfaktorer eller fel i DNA-replikering. Dessa tillkommer endast i vissa celler, och ärvs inte vidare.

 • Vad är nästa generations sekvensering (NGS)?

  Nästa generations sekvensering (NGS) är en högkapacitets-DNA-sekvenseringsmetod som tillåter sekvensering av stora delar av genomet på kort tid och på ett kostnadseffektivt sätt. iCellate använder NGS i sina liquid biopsy erbjudanden.

 • Vad är precisionsmedicin?

  Enligt ”Precision Medicine Initiative” är precisionsmedicin ”en allt vanligare metod för behandling och prevention av sjukdomar som beaktar individuella genetiska varianter, miljö, och livsstil”. iCellate använder precisionsmedicin genom analys av en individs genetiska variationer i gener som har betydelse i utvecklandet av cancer.

 • Vilka av iCellates tjänster kan vara relevant för mig?

  iCellate erbjuder tjänster för såväl friska individer, individer med förhöjd cancerrisk och patienter med cancer i sjukdomens olika skeden.

  • GeneMate® är avsedd för att bedöma ärftlig cancerrisk i friska individer.
  • CellMate® är avsedd för cancerscreening av friska individer och tidig upptäckt i de med förhöjd cancerrisk.
  • OncoMate® är avsedd för att stödja läkare i sina behandlingsbeslut för patienter med metastaserande solida tumörer.

  För mer information om de individuella tjänsterna kan du läsa vidare på respektive tjänsts FAQ.

 • Hur säkerställer iCellate hög kvalitet på sina produkter?

  iCellate är ackrediterad av Swedac enligt internationell kvalitetsstandard ISO 15189:2012 och registrerad vårdgivare hos Inspektion för vård och omsorg (IVO).

 • Vad söker iCellate i mitt liquid biopsy prov?

  I iCellates liquid biopies sekvenseras individens genetiska material, så kallad DNA. DNA innehåller information om vår kropps utseende och funktion. DNA struktureras upp i funktionella enheter som kallas för gener.

 • Vad finns det för fördelar med liquid biopsy?

  Liquid biopsy är minimalt invasivt och kräver inga kirurgiska ingrepp. Liquid biopsy kan lätt upprepas vilket bland annat ger möjlighet till upprepad monitorering och andra applikationer där en analys av en vävnadsbiopsi inte är lämpligt.

 • Vad är liquid biopsy?

  En så kallad ”liquid biopsy”, dvs flytande biopsi, definieras som ett blodprov där det tumörmaterial som finns i blodcirkulationen analyseras. iCellates liquid biopsy erbjudande inkluderar även ett salivtest. En liquid biopsy kan användas för identifiering av ärftlig cancerrisk, tidig upptäckt av cancer eller återfall, behandlingsval eller bedömning av behandlingseffekt

GeneMate®

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Vad är GeneMate®?

  GeneMate® är en tjänst avsedd för att bedöma om en individ har en ökad risk för vissa ärftliga cancerformer. Bedömningen baseras på ett genetiskt test och en granskning av individens familjehistoria av cancer (när individen uppgett detta). I gentestet letas det efter sjukdomsorsakande varianter (mutationer) i individens arvsmassa (DNA). Familjehistorien undersöks för tecken på ärftlig cancer i släkten. Du hittar mer information på genemate.se.

 • Vad är ärftlig cancer?

  Cirka 5–10% av all cancer är ärftligt orsakad och förklaras av varianter (mutationer) i DNA som ger en ökad risk att insjukna i cancer. Detta kallas för ärftlig cancer. Dessa varianter ärvs i normala fall från en förälder, och oftast har  flera i släkten drabbats av cancer. I vissa fall kan också en variant ha uppstått hos individen (de novo variant), vilket dock inte är lika vanligt.

  Att ha en sjukdomsorsakande genetisk variant, eller ökad ärftlig risk, betyder inte att en individ kommer att insjukna i cancer. Risken att man gör det är högre än för individer utan dessa varianter. Det vill säga, det är risken som ärvs, inte själva sjukdomen. Risken påverkas också av omgivnings- och biologiska faktorer.

 • Varför skall jag testa mig?

  Att känna till sin ärftliga cancerrisk kan möjliggöra tidig upptäckt, och i vissa fall minska din risk att insjukna i cancer. Individer med en ärftligt förhöjd risk för cancer kan erbjudas kontroller för att kunna upptäcka eventuell cancer tidigt. Ju tidigare en cancer hittas, desto bättre är individens chanser att bli frisk från sin cancer. För vissa cancerformer är ett annat alternativ att genomgå riskreducerande operation.

  Vid ärftligt orsakad cancer kan en sjukdomsorsakande variant även ha betydelse i behandlingsval.

 • Vem bör testa sig?

  GeneMate® är avsedd för dig som är 18 år eller äldre och som vill veta om du har en ärftligt ökad risk för cancer. Innan man gör testet är det bra att veta att sjukdomsorsakande varianter är väldigt ovanliga i den allmänna befolkningen. Sannolikheten ökar dock vid följande:

  • Om du själv eller en nära släkting har haft cancer i ung ålder, exempelvis bröstcancer under 40 års ålder. Vad som är ung ålder varierar beroende på cancerformen.
  • Om du själv eller en nära släkting har haft flera cancerformer.
  • Om du själv eller en nära släkting har haft en ovanlig cancerform.
  • Om flera släktingar har haft samma eller relaterade cancerformer. Relaterade cancerformer kan exempelvis vara om det finns fall av både tjock- och ändtarmscancer och livmodercancer i en släkt. 

  Dock visar forskning att många individer med sjukdomsorsakande varianter inte kan identifieras utifrån dessa kriterier.

  Har du frågor kring testet eller din släkthistoria? Skicka gärna ett mail till support@icellate.se så hjälper vi dig!

 • Hur ofta skall jag testa mig?

  GeneMate® är en engångsanalys, dvs den behöver bara göras en gång i livet.

 • Vilken typ av test är GeneMate®?

  GeneMate® testet är en analys av genomiskt DNA (gDNA). Genomiskt DNA ärvs av ens föräldrar och finns i alla celler. På genemate.se kan du läsa mer.

 • Vilken typ av prov behöver jag lämna?

  GeneMate® utförs på en liten mängd saliv. Efter att du har beställt GeneMate® skickas en liten box till din brevlåda för provtagning i hemmet. Du får både material och instruktioner för provinsamling i boxen, samt en retursedel för enkel retur till iCellates labb.

 • Vilken information får jag i provsvaret?

  När analysen är klar får du en rapport som berättar om det hittades några sjukdomsorsakande (patogena) eller troligen sjukdomsorsakande varianter i de 41 generna som analyserades. Om en sådan variant hittades i ditt prov får du också information angående hur stor risk du har för att utveckla vissa cancerformer. Viktigt att veta är att risken baseras på studier av många individer och är en uppskattning. Individuell risk kan variera beroende din familjehistoria av cancer och eventuella kontroller kommer att ta hänsyn till detta. Även omgivningsfaktorer kan påverka din risk. 

  Om du har uppgett information om din familjehistoria kommer din rapport också att indikera om du har en ärftligt ökad risk för cancer utifrån din släkthistoria.

 • Hur snart får jag mitt testsvar?

  Ditt testsvar levereras till dig säkert och digitalt ungefär 4-6 veckor från att vi tog emot ditt prov i vårt labb. Logga in på vår resultatportal för att se status på ditt prov.

 • Vad innebär ett positivt provsvar?

  Ett positivt provsvar innebär att det hittades en sjukdomsorsakande eller en troligen sjukdomsorsakande variant i de generna som sekvenserades. Om en sådan variant hittades får du via provsvaret instruktioner hur du gör för att boka en konsultation med iCellates genetiska vägledare Anna Hellquist. Anna har arbetat som genetisk vägledare inom sjukvården och har lång erfarenhet av att prata med människor som har fått veta att de bär på en variant som ger ökad risk för cancer. Anna kommer att förklara vad resultatet innebär för dig samt hjälpa dig att komma i kontakt med en onkogenetisk mottagning för att bli inkluderad i kontrollprogram i de fall att det finns.

 • Vad innebär ett positivt provsvar för min familj?

  Ditt provsvar är unikt för dig men kommer med stor sannolikhet även ha betydelse för din familj. De varianter som hittas via GeneMate® har oftast ärvts från en förälder. I det fallet har dina syskon en 50% risk att bära på samma variant som du. Även barn till bärare har 50% risk att bära samma variant. I sällsynta fall kan varianten ha uppstått hos dig (de novo variant), vilket gör att dina föräldrar och syskon inte är bärare. Barn till dig kan dock ärva/ha ärvt varianten.

  I samband med att du kommer till en onkogenetisk mottagning kommer de att hjälpa till att kartlägga din släkt och utreda om och från vem du ärvt varianten och vilka andra i släkten som bör testa sig. Denna typ av test kallas för anlagsbärartest och med detta testar man enbart för den specifika variant som hittats hos dig.

 • Vad innebär ett negativt provsvar för mig?

  Ett negativt provsvar innebär att det inte hittades någon sjukdomsorsakande eller troligen sjukdomsorsakande variant i någon av de analyserade generna. Detta innebär att vi har uteslutit att du har en kraftigt förhöjd risk att utveckla bröst-, äggstocks-, mag-, bukspottkörtel-, prostata-, tjocktarm-, ändtarm-, livmoderkroppscancer eller melanom utifrån den kunskap vi har idag.

  Dock kan det fortfarande vara så att du har en måttligt förhöjd risk för cancer utifrån din familjehistoria av cancer. Om det finns en tydlig familjehistoria av cancer kan det vara aktuellt med en utredning vid en onkogenetisk mottagning där din risk för cancer kommer att bedömas utifrån din familjehistoria. Vår genetiska vägledare är tillgänglig för att hjälpa dig planera nästa steg.

  Ett negativt provsvar utesluter inte att någon annan i din släkt har en sjukdomsorsakande variant.

 • Hur kan jag lita på mitt provsvar?

  Genom analytisk validering enligt vedertagen praxis har iCellate visat >99% sensitivitet, >99% specificitet, och >99,9% reproducerbarhet för GeneMate® tjänsten. Detta innebär att vi med väldigt hög säkerhet hittar de genvarianterna som finns (sensitivitet), med en otrolig låg chans för falskt positiva svar (specificitet).

  Alla riskbedömningar baseras på kliniska studier. Referenser inkluderas i varje rapport.

 • Hur mycket kostar GeneMate®?

  GeneMate® kostar 4.995 SEK. I tjänsten inkluderas provtagning, genetisk analys, klinisk rapport med riskbedömning och rådgivning i samråd med vår genetiska vägledare. Vid behov hjälper vi dig komma i kontakt med en onkogenetisk mottagning. Allt inkluderas i kostnaden.

 • Hur beställer jag GeneMate®?

  GeneMate® beställer du på genemate.se.

 • Jag har fler frågor. Vart vänder jag mig?

  Skicka gärna ett mail till support@icellate.se så hjälper vi dig!

CellMate®

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Vad är cancerscreening och syftet med den?

  Screening innebär att ett större antal människor undersöks för att ge möjlighet att upptäcka en eventuell sjukdom, eller förstadier till sjukdom, redan innan symptom uppstår hos personen.

  Cancerscreening syftar till att identifiera individer med cellavvikelser som tyder på cancer, eller ett förstadium till cancer, för att kunna ställa en diagnos och ge förslag på potentiella behandlingsmetoder redan i ett tidigt skede.

  iCellates cancerscreening görs genom ett vanligt blodprov som sedan granskas för eventuell upptäckt av CTC (cirkulerande tumörcell).

 • Vad är en cirkulerande tumörcell (CTC)?

  Cancer är ett brett spektrum av sjukdomar som innebär tillväxt av vissa typer av onormala celler, s.k. tumörceller. Cancer uppkommer ur en enda muterad cell som växer och bildar en primärtumör. Från denna kan sedan enskilda celler spridas genom lymfsystemet eller blodflödet till avlägsna delar av kroppen och där bilda metastaser/dottertumörer. Dessa fria celler är vad som kallas cirkulerande tumörcellerna – CTC och det är dessa som ett CTC-test kan fånga upp.

 • Vilken typ av information kan jag få från ett CTC-test?

  Till att börja med får du ett positivt eller negativt celltestresultat. Ett negativt resultat betyder att du sannolikt inte har några cancerceller i kroppen. Ett positivt CTC-test däremot innebär att det finns en eller flera tumörceller som cirkulerar i blodet. Detta resultat innebär att du bör överväga en grundlig cancerutredning i samråd med din behandlande läkare. (Läs mer under Vad innebär ett positivt test nedan.)

  Genom att sekvensera DNA (ta reda på den genetiska informationen i cellerna) från cellerna i provet, kan vi tillhandahålla en lista över kända onkogena varianter, d.v.s. mutationerna som driver den primära tumören. Denna information kan bidra till att fastställa diagnos och kan hjälpa till att föreslå individanpassade behandlingar. Dessutom kan testet hjälpa till att lokalisera den primära tumören, i de fall där den inte redan är känd.

  DNA-sekvensering är också mycket viktigt för att identifiera ärftliga sjukdomar. Lär mer om det under Riskprofilering nedan.

 • Varför är det viktigt att upptäcka cancer tidigt?

  Cancer som upptäcks i ett tidigt skede har generellt bättre möjligheter att behandlas effektivt. För vissa cancertyper, såsom livmoderhals-, bröst-, kolon- och rektalcancer, görs redan regelbundna screeningtester på riskgrupper i befolkningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att tidig upptäckt endast är värdefull om det leder till snabb diagnostisk uppföljning och effektiv behandling.

 • Vad innebär ett negativt CTC-test och vad gör jag med informationen?

  Ett negativt CTC-test visar att du sannolikt inte har cirkulerande tumörceller i blodet och heller ingen tumör. Du fortsätter alltså att vara samma symptomfria, högst sannolikt friska person med låg, genomsnittlig eller hög risk för cancer som du var före testet.

  Du bör fortsätta med hälsofrämjande aktiviteter och undvika riskbeteenden eller exponeringar. Du kan fortsätta med screening eller tidiga detektionstester som passar din individuella riskprofil. Personer med familjehistoria av cancer har ökad risk för att bli diagnostiserad med cancer och bör följaktligen screenas oftare än individer utan cancer i sin familjehistoria (se Riskprofilering nedan). Ökad ålder är också en viktig riskfaktor.

  Väldigt få tester är hundra procent säkra och det gäller även iCellates test. Det finns alltid en liten risk att ett CTC-test visar negativt resultat trots att tumörceller förekommer i blodet. Det är förstås möjligt att ingen av de befintliga tumörfragmenten kommer med i något av de tre provrör som tas vid blodprovet och de kommer då inte att upptäckas vid just den provtagningen.
  Läs mer om testets säkerhet nedan under Är iCellates CTC-test alltid 100 % korrekt?.

 • Vad innebär ett positivt CTC-test och vem vänder jag mig till med det?

  Ditt provsvar skickas alltid till den läkare som beställde provet och hon eller han kommer att hjälpa dig att tolka svaret och använda informationen på rätt sätt.
  Ett positivt CTC-svar innebär att du har cirkulerande celler i blodbanan som inte hör hemma där. Detta innebär troligen - men inte nödvändigtvis - en cancerdiagnos. Inom sjukvården används CTC-testet aldrig som enda test för att ställa diagnos. Information från redan etablerade metoder måste vara samstämmig med CTC-testet för att en definitiv diagnos ska ställas.

 • Är iCellates CTC-test alltid 100 % korrekt?

  Inget kliniskt test är hundra procent korrekt i samtliga fall och iCellates CTC-test är inget undantag. Det skulle kunna vara möjligt att du bara har ett fåtal CTC i blodet trots att det faktiskt finns en cancer att upptäcka. Detta i sin tur skulle kunna resultera i att det inte följer med några tumörceller i provrören fast det alltså finns celler i cirkulation. Testet skulle då visa negativt för CTC för att det inte fanns något i själva blodprovet att upptäcka.

  Risken för att detta händer kan inte uteslutas men om du tillhör en riskgrupp minskas risken väsentligt genom att provet upprepas med regelbundna intervaller. Dessutom har iCellate visat ett utbyte (känslighet) på 90 procent vilket innebär att om det bara finns en enda tumörcell med i blodprovet är sannolikheten att hitta denna cell hela 90 procent.

 • Vad är risken för falskt positiva och falskt negativa testresultat?

  • Falsk positiv betyder att testet visar positivt för cancer medan det i verkligheten inte finns någon cancer i kroppen.
  • Falsk negativ innebär att testet visar negativt för cancer trots att det i verkligheten finns cancerceller i kroppen.

  Risken för falsk positiva testresultat är mycket, mycket liten. Alla positiva celltest sekvenseras vilket betyder att man analyserar cellerna på DNA-nivå. Vid sekvensering undersöks vilka gener som är muterade (defekta) och vilka av dessa som är kända onkogena varianter. Vidare bestäms vilka behandlingar som kan föreslås baserat på den vetenskapliga litteraturen relaterad till varje enskild onkogen variant.

  Risken för falsk negativ är däremot inte försumbar. Om de cirkulerande tumörcellerna i blodet ännu bara uppgår till ett fåtal, kan fördelningen av dessa vara ojämn. Trots att man tar flera provrör finns det en risk att ingen av de få cellerna kommer med i de 20-30 ml blod som tas från den totala blodvolymen om ca 5 liter. Risken för falskt negativa testresultat kan mildras över tid genom att ta CTC-test i den frekvens som stämmer med just din riskprofil. När tumörfragmenten sen väl upptäcks är det fortfarande långt mycket tidigare i sjukdomsförloppet än vad som är möjligt med etablerade testmetoder.

 • Måste jag ta ett CTC-test om jag föredrar att inte veta så länge jag mår bra?

  Ett CTC-test för cancer passar inte alla och du har självklart rätt att avstå om en läkare föreslår ett test. Du måste vara inställd på att resultatet kan vara positivt och känna dig redo att ta de nödvändiga nästa steg som ett positivt testresultat innebär.

  Naturligtvis är ett positivt CTC-testresultat en känslomässig påfrestning. Det ligger också i testets natur att svaret kan vara positivt utan att cancer kunnat bekräftas av mer etablerade undersökningsmetoder, vilket kan öka den emotionella bördan. Det bästa är alltid att rådgöra med din läkare för att kunna fatta ett välgrundat beslut om nästa steg. (Se nedan under "CTC hittades i mitt blodprov, men ingen primärtumör kunde identifieras. Hur kan det vara så?").

  Att inte ta testet kanske tillåter dig må bättre för stunden, men minskar samtidigt dina chanser till tidig cancerupptäckt, om det skulle förekomma cellavvikelser, och de ökade chanser till långsiktigt tillfrisknande som följer därav.

  När en cancer väl börjar ge symptom har den vanligtvis redan utvecklats under en längre tid, ibland i många år. Vid ett senare skede i sjukdomsförloppet är cancer ofta betydligt svårare att behandla, ibland till och med omöjlig, jämfört med om den upptäcks tidigt. Det här är fakta som bör tas i beaktande när man bestämmer om man vill ta ett erbjudet CTC-test eller avstå.

  Det är som sagt du själv som fattar det slutgiltiga beslutet om test, eftersom det ju är din kropp det gäller. Det kan vara bra att samtidigt minnas att även om en eventuell cancer skulle finnas i din egen kropp så berör och påverkar den troligtvis även dina anhöriga. Ibland kan det vara klokt att genomgå ett test inte bara för egen skull, utan även för personer som står dig nära och som känner oro.

 • CTC fanns i blodprovet men ingen primärtumör hittas. Hur kan det vara så?

   

  CTC-testet kan vara korrekt även om ingen primärtumör kan lokaliseras eller identifieras. Den primära tumören kan vara för liten för att upptäckas med etablerade kliniska metoder, inklusive medicinsk bildbehandling. Tumören kan växa till sig och upptäckas med bilddiagnostik först senare. I fall som detta har CTC-testet bidragit med information om väldigt tidig tumördetektering. Man bör då ta fram en individuell uppföljningsplan för vidare utredning och testning.

   


   

 • Varför saknas det ibland CTC hos vissa personer med bekräftad cancer?

  Orsaken kan vara att patienten har fått någon typ av effektiv behandling (strålning, kirurgi, kemoterapi) som minskat antalet CTC i blodet till under detektionsgränsen eller helt eliminerat dem. Det är därför viktigt att ta provet först när patienten inte påverkas av medicinska ingrepp eller behandlingar. Se även svaret ovan under stycket om falskt negativa testresultat.

 • Är iCellates CTC-test CE-märkt?

  iCellates CTC-test utförs i ett medicinskt laboratorium och använder det CE-märkta IsoPic™-instrumentet. Själva testet i sig är inte CE-märkt och det finns heller inga krav på att det ska vara märkt. Företaget iCellate kategoriseras dessutom som vårdgivare och följer de kravs om patientsäkerhetslagen kräver.

  CTC-provtagning är en ny metod som är både noggrant testad och kvalitetssäkrad i laboratoriemiljö. För att säkerställa att den även är användbar och har hög mätsäkerhet i sin verkliga miljö behöver den också testas grundligt i verkliga sammanhang. För att göra detta använder man den parallellt med etablerade metoder och tar samtliga resultat i beaktande i varje enskilt fall. Detta för att effektivt kunna samla in vetenskapliga testresultat och därmed snabbare kunna ta metoden i bruk.

 • Bör alla göra CTC-test för säkerhets skull?

  Nej, det tycker vi inte. Man bör överväga ett CTC-test om man av olika anledningar, t.ex. arbetsmiljö, livsstil, genetik eller sjukdom, gör att man befinner sig i en riskgrupp för cancer.

 • Kommer iCellates tester kunna ersätta annan cancerscreening?

  Det pågår mycket forskning kring detektering (upptäckt) av cancer. Det är för tidigt att säga vilken eller vilka metoder som kommer vara de mest effektiva både praktiskt, medicinskt och ekonomiskt framöver. Vår förhoppning är att vi ska kunna vara en del i att effektivisera och förbättra dagens screening genom att förenkla och samordna den.

  En vision skulle kunna vara att ha ett universellt screeningtest som gjordes i relevanta perioder i livet, d.v.s när man anser att risken kunde vara förhöjd. Om man därtill kunde sätta in tidig, riktad behandling, utan att egentligen behöva identifiera själva modertumören, skulle man hypotetiskt kunna stoppa många cancersjukdomar på ett tidigt stadium. Det skulle vi gärna vara med och bidra till!

OncoMate®

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Vad är en genetisk cancerutredning?

  Efter att det konstaterats att en patient drabbats av cancer i någon form behöver man ta reda på vad för typ av cancer det rör sig om och vilken behandling som är mest effektiv mot just den typen av cancer. En genetisk cancerutredning är ett test som så noggrant det går fastställer precis vilka mutationer det rör sig om, vilket hot de utgör och hur det bör behandlas.
    

 • När kan iCellates genetiska cancerutredning vara lämplig att använda?

  iCellates genetiska cancerutredning är lämpligt för patienter med en bekräftad cancerdiagnos med en solid tumör i stage 3-4.

 • Vilken information kan min läkare få från iCellates genetiska cancerutredning?

  iCellates genetiska cancerutredning analyserar tumörfragment (cirkulerande tumör-DNA, ctDNA) i blodet på en genetisk nivå. Detta görs med hjälp av något som heter Next Generation Sequencing (NGS). Med sekvenseringsinformationen kommer din läkare att få en bra bild av tumörens mutationer, de genetiska avvikelser som driver tumören. Analysen av de genetiska mutationerna, hoppas man, ska kunna bidra till alternativa behandlingsmetoder om det standardiserade vårdprogrammet inte gett önskade resultat.

  Det är samtidigt viktigt att påpeka att testet inte alltid kan leda till någon användbar information som kan användas som behandlingsvägledning.

 • Varför behöver jag be min behandlande läkare att beställa testet?

  Din läkare har den överlägset bästa kännedomen om just ditt tillstånd och vilka tester som passar för att bäst kunna ställa din diagnos och planera din vård och behandling.

  iCellates riktade cancertest passar många men inte riktigt alla. Främst gynnar det patienter som har en svårtolkad diagnos och där ett genetiskt test kan hjälpa till att hitta alternativa behandlingar. Därför rekommenderar iCellate att du i första hand rådgör med din behandlande läkare om du är intresserad av att göra vårt test.

 • Skulle min läkare kunna ha grundad anledning att avråda från något av iCellates genetiska tester?

  De offentliga vårdprogrammen fungerar väl, inom ramen för etablerad vetenskap och beprövad erfarenhet. Din läkare kommer undersöka om du ingår i den grupp av patienter som kan förväntas svara väl på etablerade behandlingar. Om så är fallet vore det inte väl använda resurser att genomföra fler tester.

  I enskilda fall kan läkaren bedöma att det behövs ny tilläggsinformation, som iCellates nya tester kan erbjuda. Denna information kan hjälpa till att leda behandlingen i rätt riktning.

 • Hur kontaktar jag iCellate med frågor eller diskussion kring samarbete?

  Vare sig du representerar en patientförening, är praktiserande läkare, är intresserad av forskningen bakom våra produkter och tjänster eller har andra frågor och funderingar så är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss.

  • Christer Ericsson, Scientific Officer, christer.ericsson@icellate.se
  • Iohn Ryott, VP Sales & Marketing, iohn.ryott@icellate.se

  Du är också välkommen att besöka oss på icellate.se.