Cancerdiagnostik genom liquid biopsy

Ett vanligt blodprov räcker för att vi ska kunna hjälpa dig och din läkare att hitta och typbestämma misstänkt eller påvisad cancer i sjukdomens olika skeden.

Till våra tjänster

DNA-analys via sekvensering

DNA innehåller information om ärftlig cancerrisk, misstänkt cancer och påvisad cancer.

GeneMate® bedömer ärftlig cancerrisk hos friska individer. CellMate® detekterar tidig cancer i presymtomiska individer. För den med en cancerdiagnos finns OncoMate®.


Genom blodprov spårar iCellate eventuella tumörceller eller tumörfragment som sedan isoleras och analyseras utförligt i iCellates labb i Stockholm.

Ur tumörmaterialet utvinns DNA med hjälp av iCellates isoleringsmetoder. I cellens DNA ligger nyckeln till vilken typ av cancer det rör sig om och vilken behandling som kan vara effektiv.

De sammanlagda resultaten presenteras i en klinisk genetisk rapport som kan ligga till grund för ännu bättre anpassade och kanske även nya behandlingsalternativ.

Våra tjänster

Ärftlig cancerrisk

Cancer i släkten kan skapa stor och ibland onödig oro. Ur salivprov kan iCellate isolera DNA, analysera de nedärvda anlagen och bedöma om det föreligger en förhöjd risk att utveckla vissa cancerformer.

Genetisk cancerutredning

Genom blodprov spårar iCellate eventuella tumörfragment som sedan isoleras och analyseras utförligt i iCellates labb i Stockholm.

Personlig cancerscreening

Tidig upptäckt är viktigt för en effektiv cancerbehandling. iCellate kan genom ett enkelt blodprov och analys av det som sprider cancer, cirkulerande tumörceller (CTC), påvisa eventuell cancer redan innan symptom uppstår.

Vilka svar kan iCellate ge?


Nedärvd cancerrisk

Cancer härstammar från mutationer i generna i den cell där cancern uppstår. Yttre faktorer som till exempel rökning eller dåliga matvanor kan bidra till dessa mutationer, men mutationerna kan även finnas med i arvsmassan. Det kallas för ärftlig cancer.

Av alla cancerdiagnoser har cirka 5-10% en ärftlig komponent, det vill säga, att den beror på genetiska fel i arvsmassan. I vissa fall går det att förebygga risken att utveckla cancer, om din riskprofil är utredd i tid.

Om flera personer i din släkt har fått cancer, speciellt i tidig ålder, bör du undersöka din risknivå genom vårt ärftlighetstest.


Genetisk cancerutredning

iCellates blodbiopsier kompletterar de etablerade metoderna inom allmän sjukvård. Dessa nya metoder är ännu inte standard i den allmänna vården.
iCellate erbjuder framtidens diagnostiktjänster redan idag. Dessa tjänster utvecklas fortlöpande och kontinuerligt sker innovativa framsteg.


Personlig cancerscreening

Antalet cancerdiagnoser öker varje år. Enlight WHO (World Health Organization) kommer 70% fler personer diagnosticeras med cancer år 2030 jämfört med idag.

Om cancer upptäcks på ett tidigt stadium är den betydligt lättare att behandla, det kan t.o.m. innebära att man blir helt frisk. Därför är det avgörande att cancervården får tillgång till metoder för tidig upptäckt.

iCellates unika metod, där cirkerande tumörceller (CTC) i blodet analyseras, är en universell lösning för att upptäcka de flesta typer av cancer i ett tidigt stadium. Detta har visats i två större screening-studier som går att läsa mer om här.

Betydande utmärkelser och bidrag

iCellate har erhållit flertalet prominenta utmärkelser inom cancerforskning såsom Horizon 2020, Eurostars och Vinnova.

CellMate®

iCellate har erhållit Horizon 2020 tillsammans med QIAGEN och UKSH för att möjliggöra lansering av CellMate® i den europeiska marknaden.

Precisionsmedicin

Tillsammans med det schweiziska läkemedelsbolaget Elthera erhöll iCellate Eurostars för att utveckla precisionsläkemedel inom bukspottkörtelcancer.

R&D samarbete

Roche finansierade utvecklingen av de första prototyperna som senare ledde till instrumentet IsoPic™ och bidrog till FoU-kunskap i de tidiga faserna.

R&D samarbete

iCellate ingick strategiska samarbeten med några viktiga partners, vilket ledde till nya upptäckter inom celldetekteringsautomation.