Cancerdiagnostik genom liquid biopsy

Ett vanligt blodprov räcker för att vi ska kunna hjälpa dig och din läkare att hitta och typbestämma misstänkt eller påvisad cancer i sjukdomens olika skeden.

Till våra tjänster

Så fungerar det


Om du har en cancerdiagnos bör du och din behandlande läkare vara överens om att iCellates tjänst OncoMate® passar i ditt fall.

Tjänsterna GeneMate® resp. CellMate® behövs inte läkarkonsultation innan.


Genom blodprov spårar iCellate eventuella tumörceller eller tumörfragment som sedan isoleras och analyseras utförligt i iCellates labb i Stockholm.


Ur tumörmaterialet utvinns DNA med hjälp av iCellates isoleringsmetoder. I cellens DNA ligger nyckeln till vilken typ av cancer det rör sig om och vilken behandling som kan vara effektiv.


De sammanlagda resultaten presenteras i en klinisk genetisk rapport som kan ligga till grund för ännu bättre anpassade och kanske även nya behandlingsalternativ.

Våra tjänster

Ärftlig cancerrisk

Cancer i släkten kan skapa stor och ibland onödig oro. Ur salivprov kan iCellate isolera DNA, analysera de nedärvda anlagen och bedöma om det föreligger en förhöjd risk att utveckla vissa cancerformer.

Genetisk cancerutredning

Vid bekräftad cancerdiagnos kan iCellates genetiska cancerutredning, cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), ge vidare möjligheter till typbestämning och förslag på riktad medicinsk behandling.

Personlig cancerscreening

Tidig upptäckt är viktigt för en effektiv cancerbehandling.
iCellate kan genom ett enkelt blodprov och analys av det som sprider cancer, cirkulerande tumörceller (CTC), påvisa eventuell cancer redan innan symptom uppstår.

Vilka svar kan iCellate ge?

Ärftlig cancerrisk


Ärftlig cancerrisk

Cancer härstammar från mutationer i generna i den cell där cancern uppstår. Yttre faktorer som till exempel rökning eller dåliga matvanor kan bidra till dessa mutationer, men mutationerna kan även finnas med i arvsmassan. Det kallas för ärftlig cancer.

Av alla cancerdiagnoser har cirka 5-10% en ärftlig komponent, det vill säga, att den beror på genetiska fel i arvsmassan. I vissa fall går det att förebygga risken att utveckla cancer, om din riskprofil är utredd i tid.

Om flera personer i din släkt har fått cancer, speciellt i tidig ålder, bör du undersöka din risknivå genom vårt ärftlighetstest GeneMate®. Beställ nu på genemate.se

Genetisk cancerutredning


Genetisk cancerutredning

iCellates blodbiopsier kompletterar de etablerade metoderna inom allmän sjukvård. Dessa nya metoder är ännu inte standard i den allmänna vården.

iCellate erbjuder framtidens diagnostiktjänster redan idag. Dessa tjänster utvecklas fortlöpande och kontinuerligt sker innovativa framsteg.

Betydande utmärkelser och bidrag

CellMate®

iCellate har erhållit Horizon 2020 tillsammans med QIAGEN och UKSH för att möjliggöra lansering av CellMate® på den europeiska marknaden.

Precisionsmedicin

Tillsammans med det schweiziska läkemedelsbolaget Elthera erhöll iCellate Eurostars för att utveckla precisionsläkemedel inom bukspottkörtelcancer.

R&D samarbete

iCellate ingick strategiska samarbeten med några viktiga partners, vilket ledde till nya upptäckter inom celldetekteringsautomation och tjänsten CellMate®.

Verifiering

iCellate tilldelades ”Vinn verifiering” av Vinnova som resulterade i tidig verifiering av CTC-isoleringstekniken.